Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach: https://gbp-sadkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gabriela Stępniak.
 • E-mail: bibliotekasadkowice@interia.pl
 • Telefon: +48 46 815 60 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach 96-206 Sadkowice, Sadkowice 128
 • E-mail: bibliotekasadkowice@interia.pl
 • Telefon: 46 815 60 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach. Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia) znajdują się  pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Pierwsze pomieszczenie – czytelnia drzwi wejściowe zapewniają możliwość wejścia dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, jednak jest ograniczona powierzchnia manewrowa.  Drugie pomieszczenie Wypożyczalnia usytuowane  jest po lewej stronie wypożyczalni. Drzwi wejściowe maja szerokość zapewniającą wejście dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Jednak rozstawienie regałów z książkami uniemożliwia wjazd do pomieszczenia, dla osoby na wózku inwalidzkim. Biblioteka zapewnia możliwość wypożyczenia księgozbioru przy wejściu do wypożyczalni lub dowiezienie na życzenie czytelnika.

Parking przed wejściem do GBP  ma wydzielone jedno miejsce dla  osób niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną w GBP nie ma rozwiązań zapewniającym  osobom o szczególnych potrzebach swobodne poruszanie się, toalet dla niepełnosprawnych,

GBP  nie dysponuje urządzeniami dla osób z wadami słuchu, osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubani

96-208 Lubania
Lubania 30
Tel.: 46 815 60 91

Filia znajduje się budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani. Budynek piętrowy. Budynek posiada dwa wejścia. Jedno jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji głosowych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i online.

Raport o stanie zapewnienia dostępności – zobacz.