Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach
  z siedzibą w Sadkowicach 128, 96-206 Sadkowice, tel.: (48) 815-60-55.
 2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Pani/Panu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pan/Pani skontaktować z nim mailowo pisząc na adres: iod@gminasadkowice.pl. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Maciej Malczewski.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer karty bibliotecznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych
  i wypożyczanych zbiorów, zarządzania zbiorami bibliotecznymi, archiwizacji danych i realizacji innych zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania biblioteki, zapewnienia funkcjonowania systemu komputerowego MAK+ do obsługi czytelników oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Inne przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, prawne lub informatyczne oraz nasi inni zaufani partnerzy. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności Instytutowi Książki – narodowej instytucji kultury.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest korzystanie
  z usług biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w naszej Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
 7. W związku z przetwarzaniem przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdzie Pan/Pani w naszej Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić realizację usług bądź je utrudnić.
 10. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w naszej placówce znajdzie Pan/Pani w Polityce Prywatności umieszczonej na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym IOD.